CENÍK

ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Cena za zpracování je stanovena dohodou obou stran, přičemž klient má možnost výběru ze dvou výpočtových variant:

1. měsíční paušální částkou v závislosti na druhu podnikání, počtu dokladů, přehlednosti jejich uspořádání a odborné náročnosti při jejich zpracování. Pokud tyto skutečnosti nejsou zřejmé při podpisu smlouvy, stanoví se na dobu 3 měsíců předběžný paušál. Po této době se určí konečná cena a předchozí platby budou dorovnány. Východiskem pro návrh ceny je odhad počtu položek a ceny za položku ve výši 15,- korun.

2. v závislosti na počtu účetních zápisů v daném měsíci a výši ceny za jeden zápis, která v současnosti činí 15,- Kč.

V případě měsíčního paušálu se počátkem každého roku vyhodnotí náročnost a objem prací za uplynulé období a při významějších změnách je možno navrhnout úpravu ceny. V případě výrazné změny objemu prací (v desítkách procent) je možno upravit cenu i během roku, nejdříve však vždy po třech měsících.

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a zahrnuje služby uvedené v mandátní smlouvě. Ostatní služby jsou buď zdarma (u prací menšího rozsahu jsou zahrnuty v ceně), nebo se řídí hodinovou sazbou za poradenskou činnost.

Minimální cena za měsíční zpracování činí buď 500,- Kč (bez záznamní povinnosti - neplátci DPH) nebo 1000,- Kč (včetně vedení záznamní povinnosti - plátci DPH).

 

M Z D Y

Výše úhrady za zpracování mezd zaměstnanců je závislá na počtu zaměstnanců a náročnosti výpočtů.

Bude proto stanovena individuálně na základě vzájemné dohody-

 

DAŇOVÉ  PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání fyzických osob                1500,-      Přehled o příjmů a výdajů pro OSSZ / ZP    250,- / 250,-

Daňové přiznání při souběhu zaměstnání  500,-

Daňové přiznání právnických osob:          2000,-      Roční účetní závěrka 1-3 tisíce (podle náročnosti)

 

OSTATNÍ SLUŽBY                                

Poradenská služba, ekonomické výpočty, program.práce: 200,- Kč za každou začatou ½ hodinu       

Cestovné mimo sídlo firmy podle zákona o cestovních náhradách  ( 8,- / km ).

Zastoupení klienta při kontrole u FÚ, zdravotní pojišťovny nebo OSSZ : 500,- Kč